Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Com que aquesta és una assignatura pràctica, els continguts se centren sobretot en l’estada a una empresa o institució de l'àmbit de la traducció i de la interpretació, o d'àmbits afins, com ara la correcció i l’edició de textos o la terminologia.

En els diferents àmbits d’especialitat, tots dirigits per la coordinadora de Pràctiques Externes i cadascun gestionat per un o diversos tutors i tutores del Departament de Traducció i Comunicació, l’estudiantat disposarà d’una àmplia i variada oferta d’empreses i entitats de prestigi, entre les quals podem destacar, per exemple:

Interpretació: interpretació simultània de conferències, i interpretació consecutiva i d’enllaç, en institucions públiques com ara la Càtedra UNESCO; interpretació d’enllaç en l’àmbit administratiu, mèdic i sanitari a hospitals públics de la Comunitat Valenciana, com ara La Fe de València, o empreses privades, com el Centre Mèdic Salus Baleares, a Benidorm. Tutores de l'UJI: M. Jesús Blasco Mayor i Amparo Jiménez Ivars.

Llengües A: traducció entre llengües A (espanyol-català i català-espanyol) i ensenyament de llengües a institucions públiques o centres docents, com ara acadèmies privades, ajuntaments de la Comunitat Valenciana o el Servei de Llengües de l’UJI. Tutora de l'UJI: Cristina García de Toro.

Llengües C: traducció del francès o l’alemany a les llengües maternes (espanyol o català) en institucions públiques, editorials o d’altres empreses privades, com ara: l’Institut Français d’Espagne (Antenne de Valence), Edicions del País Valencià SA o el Tribunal Superior de Justícia de València. Tutors de l'UJI: Maria D. Oltra Ripoll (francès-català/espanyol), Heike van Lawick Brozio (alemany-català) i Silvia Gamero Pérez (alemany-espanyol).

Noves tecnologies i terminologia: traducció, documentació, gestió de projectes o gestió terminològica a diverses institucions, empreses privades, agències de traducció o d’altres organismes, com ara el TERMCAT o SDL International Spain. Tutora de l'UJIAmparo Alcina Caudet.

Traducció científica i tècnica: traducció de textos de caràcter científic o tècnic a diverses empreses de distints sectors, com el de la ceràmica, el de l'automoció o el de les energies renovables, entre altres; traducció de textos mèdics per a entitats com la Societat de Medicina Homeopàtica de la Comunitat Valenciana o empreses del sector mèdic o sanitari. Tutora UJI: Ana Muñoz Miquel.

Traducció audiovisual: traducció per al doblatge o la subtitulació, localització, subtitulació per a sords i audiodescripció per a invidents a diversos estudis de doblatge i sonorització d’àmbit nacional o internacional, com ara SDI Media (Barcelona i Madrid), SUBTITULA’M o Keywords Studio, entre altres. Tutor de l'UJI: Frederic Chaume Varela.

Traducció jurídica, econòmica i administrativa: traducció de documentació jurídica, econòmica o administrativa a diversos organismes, institucions, empreses privades, i d’altres entitats d’àmbit nacional o internacional, com ara l’Institut d’Estudis Catalans, la Cambra de Comerç de Castelló, Traductalis, l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), la Creu Roja de València o TLC UK, entre d’altres. Tutora de l'UJI: Natividad Juste Vidal.

Traducció literària: traducció de textos literaris de diversos gèneres per a editorials i revistes de prestigi, com ara Algar Editorial, Edicions Bromera SL, Edicions 3i4 o L'Atalante. Revista de Estudios Cinematográficos. Tutors de l'UJI: Josep Marco Borillo i Pilar Ezpeleta Piorno.

Les pràctiques es desenvoluparan d’acord amb el procediment que s’explica tot seguit:

PROCEDIMENT GENERAL D’ASSIGNACIÓ I REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES EN EL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Reunió informativa

Al mes de setembre, la coordinadora de les Pràctiques Externes (Maria D. Oltra Ripoll, ripoll@trad.uji.es) convocarà l’estudiantat matriculat en l’assignatura i el professorat tutor de pràctiques a una reunió informativa en la qual s’explicarà amb detall el procediment que cal seguir per a l’assignació i realització de les pràctiques externes. Així mateix, en aquesta reunió, tant la coordinadora com els tutors i tutores del Departament de Traducció i Comunicació podran informar l’estudiantat sobre l’oferta de pràctiques i el nombre de places disponibles en cada especialitat.

Assignació de les Pràctiques

Després de donar a l’estudiantat tota la informació pertinent sobre les especialitats i les empreses amb les quals existeix conveni de col·laboració per realitzar-hi les pràctiques, la coordinadora obrirà un termini perquè l’estudiantat indique, a través de l’IGLU, les seues preferències pel que fa a les pràctiques (les especialitats o les entitats que li interessen, o l’horari o el lloc desitjats, per ordre de preferència). És molt important que l’estudiantat es pose en contacte prèviament amb la coordinadora (abans d’iniciar qualsevol gestió amb l’empresa o d’acordar definitivament unes pràctiques amb els tutors) per a informar-la sobre les seues preferències. Cal destacar també que, per als estudiants i les estudiantes que es matriculen de l’assignatura en un segon torn de matrícula, s’obrirà un nou termini per enviar-hi les preferències, el qual ja es comunicarà a l’estudiantat en el moment oportú.

Durant els mesos d’octubre i novembre, la coordinadora de les Pràctiques Externes i, si escau, la Comissió de Titulació del Grau es reuniran i assignaran les empreses i especialitats als estudiants que hagen emplenat la sol·licitud en els terminis indicats.

L'assignació es durà a terme segons les preferències de cada estudiant o estudianta, segons les necessitats del sector empresarial i segons el nivell d'excel·lència demostrada per l'estudiant o per l'estudianta en l'especialitat sol·licitada. Per això, es recomana que l’estudiantat haja cursat i aprovat les assignatures afins a l'especialitat de pràctiques desitjada. En cas de concurrència per una única plaça entre dos o més estudiants amb una trajectòria similar, s’atorgarà la plaça a l’estudiant o l'estudianta que tinga una nota mitjana més elevada en l’expedient acadèmic.

L’estudiantat només podrà realitzar una estada de pràctiques a una sola empresa, tret que, segons el parer del tutor o de la tutora, s'entenga que les pràctiques realitzades no són suficients per a assolir els objectius de l'assignatura. En aquest cas, la coordinadora de Pràctiques Externes i, si escau, la Comissió de Titulació del Grau assignaran una segona empresa a l'estudiantat.

Així mateix, l’estudiantat tindrà la possibilitat de fer una proposta pròpia per realitzar les pràctiques a entitats diferents de les quals s'ofereixen; la proposta s’ha de fer en els terminis i termes que estableix l’UJI a l'efecte, però, en qualsevol cas, l’estudiantat ha de presentar la corresponent sol·licitud a la coordinadora abans del 30 de novembre (del primer semestre del curs). La proposta ha de ser valorada per la coordinadora de Pràctiques Externes del grau en Traducció i Interpretació, la Comissió de Titulació del grau i l'OIPEP i, en cas de ser acceptada la sol·licitud, s’assignarà a l’estudiant o l'estudianta l’empresa sol·licitada i un tutor o tutora d’una especialitat relacionada amb l’activitat de l’empresa en qüestió.

L’estudiantat també podrà sol·licitar l’exempció de les pràctiques o la realització d’un treball acadèmicament dirigit (TAD). En tots dos casos, cal que presente el model de sol·licitud corresponent, acompanyat de la documentació requerida, tant en el Registre de l'UJI com a la coordinadora de les Pràctiques. El termini per a presentar les sol·licituds a la coordinadora acaba també el 30 de novembre. Una vegada rebuda la documentació, la Comissió de Titulació del Grau valorarà autoritzar o no la sol·licitud. (Consulteu l'apartat "Altra informació" per conéixer els requisits i condicions necessaris per sol·licitar el reconeixement o l'exempció de pràctiques.)

Per últim, hi ha diverses beques i ajudes que l’estudiantat podrà sol·licitar també (com ara les beques Santander o les beques Erasmus + Pràctiques), però cal destacar que aquestes beques es gestionen completament a través de l’OIPEP. Tot i així, si l’estudiantat desitja sol·licitar alguna d’aquestes beques, caldrà que ho comunique a la coordinadora en el moment d'enviar les preferències.

Contacte amb els tutors i les tutores i elaboració del Projecte Formatiu (PF)

A banda d’assignar l’empresa a l’estudiant, la coordinadora de pràctiques li assignarà també un tutor de l’àmbit d’especialitat en el qual s’inscriu l’empresa. Una vegada feta l’assignació oficialment, tant l’estudiant com el tutor assignat rebran un avís automàtic a través de l’IGLU per informar-los-en. Aleshores, l’estudiant o l'estudianta ha de contactar amb el tutor o la tutora per a elaborar, juntament amb el supervisor de l’entitat assignada, un projecte formatiu, en el qual s’estipularan les condicions de l’estada en pràctiques.

El projecte formatiu (PF) és una novetat introduïda pel Reial Decret 1707/2011, del 18 de novembre, el qual regula les pràctiques externes universitàries, i que es recull en la Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat Jaume I, del 27 de setembre de 2012. Els projectes formatius es prepararn en funció d'allò que determine el pla d’estudis corresponent i s’hauran de dur a terme d’acord amb el que estipula la normativa:

Article 8. Conveni de cooperació educativa: Per a la realització de les pràctiques externes, la Universitat ha de subscriure convenis de cooperació educativa amb les entitats cooperadores. Els convenis han d’establir el marc regulador de les relacions entre l’estudiantat, l’entitat cooperadora i la Universitat. En les estipulacions bàsiques o en els annexos que les desenvolupen s’ha d’integrar el projecte formatiu de la pràctica que ha de realitzar l’estudiantat.

Article 14. Deures dels tutors: [...] Elaborar el projecte formatiu amb el supervisor i l’estudiantat, autoritzar-ne les modificacions, custodiar-lo i publicar-lo segons el procediment establert.

Cal destacar que el projecte formatiu s’ha de dur a terme a través de l’e-ujier, mitjançant una eina informàtica desenvolupada expressament per aquesta finalitat.

Article 4 de l’annex I. El projecte formatiu:

1. El projecte formatiu ha de concretar els objectius educatius i les activitats que s’han de desenvolupar. Els objectius s’han d’establir considerant les competències bàsiques, genèriques o específiques que ha d’adquirir l’estudiantat. Així mateix, els continguts de la pràctica s’han de definir de manera que asseguren la relació directa de les competències que s’han d’adquirir amb els estudis cursats.

2. En tot cas, s’ha de procurar que el projecte formatiu seguisca els principis d’inclusió, d’igualtat d’oportunitats, de no discriminació i d’accessibilitat universal.

3. El tutor/a es responsabilitzarà d’elaborar el projecte formatiu definitiu, una vegada escoltats el supervisor/a i l’estudiantat, el qual serà signat per les tres parts (estudiant/a, supervisor/a i tutor/a), així com de custodiar-lo i de publicar-lo a l’aplicació informàtica:

-El Projecte Formatiu s’ha d’elaborar tenint en compte allò que estableix la GUIA DOCENT corresponent i les directius del coordinador/a de pràctiques de la titulació.

-El tutor ha d’elaborar el Projecte Formatiu amb el supervisor i l’estudiant ABANS d’iniciar les pràctiques.

-El tutor accedeix en l IGLU a la llista d’estudiants que li han assignat.

-Per a cada estudiant, l’IGLU genera un Projecte Formatiu a partir de l’oferta de pràctiques.

-És editable únicament pel tutor, el qual, com a docent, haurà d’establir els objectius que cal assolir i concretar les activitats que ha de realitzar l’estudiant, així com l’horari i el calendari de les pràctiques.

-Totes les parts firmen el Projecte Formatiu definitiu (estudiant, supervisor i tutor) i se’n queden un exemplar (el tutor remet un 4t exemplar a l’OIPEP).


En el grau en Traducció i Interpretació, es recomana que el projecte formatiu estiga preparat i signat com a mínim una setmana abans de la data d’inici de les pràctiques de l’estudiant.

Estada de pràctiques

Una vegada signat el projecte formatiu, l’estudiantat podrà començar, en la data indicada per la coordinadora, l’estada de pràctiques a l’entitat assignada. Pel que fa a les condicions generals de les estades de les pràctiques, cal destacar els següents aspectes:

Materials

Els materials de treball i els textos que caldrà traduir o interpretar seran proporcionats per l'empresa.

Tutela i supervisió

L'estada es realitzarà sota la tutela del professor-tutor o professora-tutora que s’haja assignat a l’estudiant o a l'estudianta i, en última instància, per la coordinació de les Pràctiques Externes. Així mateix, l'estudiantat rebrà la supervisió d'un professional qualificat en l’àmbit d’especialitat escollit que forme part de la plantilla de l'empresa.

Cal remarcar que la coordinadora (Maria D. Oltra Ripoll, ripoll@trad.uji.es) és la mateixa per a tot l'estudiantat del grau, matriculat en aquesta assignatura i que a cada estudiant o a cada estudianta se li assignarà, a més, un tutor o una tutora de pràctiques concret. Així mateix, és important informar la coordinadora de qualsevol incidència que es puga presentar en el transcurs de l’estada en pràctiques.

Durada i compatibilitat

La durada de l'estada en pràctiques serà de 252 hores presencials. En el càlcul s'hi poden incloure les hores de preparació i elaboració de treballs o traduccions/interpretacions. Com ja s’ha assenyalat anteriorment, l'estada es realitzarà sota la supervisió del professor-tutor assignat, el supervisor de l'entitat d'acollida i la coordinació de les Pràctiques Externes.

Memòria o informe de l'estada en pràctiques

En acabar l’estada, l’estudiantat ha d’elaborar una memòria de les pràctiques, dirigida pel tutor o per la tutora corresponent. El tutor o tutora establirà els continguts i requisits específics que ha de contenir la memòria o informe segons el perfil i posarà aquesta informació a la disposició de l’estudiantat en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Aquests continguts han d’incloure, com a mínim la següent informació general:

- Informació sobre la fase preparatòria;

- Descripció del perfil de l'estudiant;

- Descripció del perfil de l'empresa;

- Horari;

- Informació sobre la fase d'estada en empresa;

- Descripció de l'entorn de treball;

- Expectatives i objectius;

- Tasques realitzades i formació rebuda;

- Conclusions;

- Avaluació dels objectius aconseguits;

- Avaluació personal de l'estada;

- Perspectives de futur professional.

La memòria de Pràctiques ha de tindre una extensió no inferior a deu pàgines, sense incloure-hi els textos originals i meta de les traduccions, interpretacions, correccions o d’altres tasques realitzades a l'empresa (en format escrit, electrònic, o audiovisual).

El lliurament de la memòria es realitzarà a través de l'Aula Virtual en un apartat que s’habilitarà expressament per a aquesta finalitat. A banda d’això, cada tutor podrà establir d’altres procediments de lliurament dels treballs propis de cada especialitat, però, en qualsevol cas, l’estudiantat haurà de penjar també una còpia de la memòria en l’Aula Virtual de l’assignatura.

Avaluació

Després de lliurar la memòria, serà corregida pel tutor o la tutora assignat, qui proposarà una qualificació per a l’estudiant o l'estudianta a la coordinadora. Així mateix, el tutor facilitarà a la coordinadora el corresponent informe del supervisor de l’entitat. Finalment, després de revisar tota la documentació i, si no hi ha cap incidència, es posarà a l’estudiantat la nota final proposada pel tutor en les actes de l’assignatura.

Així mateix, en acabar les pràctiques, l'estudiantat podrà emplenar un qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques i enviar-lo a l'OIPEP.