Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0952 - Traducció Audiovisual i Accessibilitat

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent. Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l’examen escrit de cada convocatòria. Per a fer la mitjana i superar l’assignatura, l'estudiant o estudianta haurà de traure un mínim de 5 punts sobre 10 en cada exercici de l’examen escrit. A més, l’assignatura es considera aprovada si la nota mitjana final arriba a 5 punts sobre 10.

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

  • Examen escrit (60%). És recuperable en segona convocatòria i consta de dos exercicis:
Exercici d'audiodescripció (30 %).
Exercici de subtitulació per a persones sordes (30 %).
  • Treballs acadèmics (40%). L’estudiantat lliurarà dos treballs al llarg del curs. S'hauran d'entregar aquestes tasques en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment en l'Aula Virtual. No són recuperables en segona convocatòria.

Es valorarà de manera positiva la participació activa en classe i la realització de traduccions i exercicis a casa.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.