Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0949 - Traducció C (Francès))-A1 (Català) (II)

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

TEMA 1. CONDICIONANTS PROFESSIONALS DE LA TRADUCCIÓ FRANCÈS-CATALÀ

1.1. La importància de la documentació

1.2. Els diccionaris

1.3. Els recursos terminològics

1.4. La facturació de traduccions

1.5. L’oficina del traductor

TEMA 2. OBJECTIUS TEXTUALS DE LA TRADUCCIÓ FRANCÈS-CATALÀ

2.1. Els gèneres de la traducció

2.2. Objectius textuals específics

Els textos narratius

Els textos descriptius

Els textos conceptuals

Els textos argumentatius

Els textos operatius

Els gèneres

Els discursos

La transferència cultural

El to textual

El mode textual

El camp textual

L’estil

Els dialectes socials

Els dialectes geogràfics

Els dialectes temporals

L’idiolecte

        Els valors canònics

Aquests continguts s’estructuraran en les següents unitats temàtiques:

Objectiu General 1. Refermar els principis metodològics de la traducció

1.                  Prova diagnòstica

 

1.1. Actualitzar les competències adquirides després de cursar l’assignatura TI0937: els coneixements lingüístics, la metodologia de treball, les convencions de l'escriptura, el lèxic, la sintaxi, l'elaboració del text, els elements socioculturals.

2.         L’equivalència traductora i el procés de traducció

2.1. Exercitar les fases de comprensió (captació del sentit) del TO i de reexpressió en LM.

2.2. Repassar els coneixements previs sobre el dinamisme de l’equivalència traductora i el seu caràcter textual.

2.3. Aprendre a escollir les equivalències més adients per solucionar problemes de traducció concrets en textos de diversa índole i dificultat.

3.         Documentació i crítica de traduccions

3.1. Desenvolupar la creativitat i el sentit crític davant d’una traducció: la lectura desconfiada i la perspicàcia.

3.2. Detectar problemes de traducció, localitzar les errades presents en una traducció ja realitzada i proposar solucions per millorar-la.

3.3. Aplicar el barem de correcció de l’assignatura a les traduccions pròpies i a les alienes.

3.4. Desenvolupar l’esperit autocrític i l’autoavaluació.

 

Objectiu General 2. Dominar els aspectes contrastius de la combinació lingüística francès-català

 

Problemes de traducció relacionats amb les tres dimensions del context:

 

4. Comunicativa

 

4.1. Aprendre a resoldre els problemes derivats de la variació lingüística: camp, mode i tenor; registres i dialectes.

 

5. Pragmàtica

 

5.1. Aprendre a resoldre els problemes derivats de la traducció de la ironia, els jocs de paraules i d’altres recursos estilístics.

5.2. Exercitar la traducció de la fraseologia i saber detectar els falsos amics en la combinació lingüística francès-català.

 

6. Semiòtica

 

6.1. Revisar les diferències de les convencions d’escriptura entre el francès i el català i els elements d’interferència lèxica i de discrepància morfosintàctica entre ambdues llengües.

6.2. Exercitar la traducció dels referents culturals, la toponímia i les referències intertextuals.

Objectiu General 3. Saber resoldre algunes particularitats de la traducció de diferents tipus de textos

 

7. Mètodes, tècniques i estratègies de traducció

7.1.Repassar els diferents mètodes, tècniques i estratègies de traducció estudiats anteriorment i aplicar-los a la traducció de textos en la combinació lingüística francèscatalà.

7.2. Saber identificar i justificar l’ús d’unes tècniques de traducció determinades en un text traduït, comparant-lo amb el TO.

 

8. Tipus textuals. Tipus i modalitats de traducció

 

8.1. Reconèixer a quin(s) tipus textual(s) pertany un text en LO; identificar les característiques de cada text original i comparar-les amb les convencions textuals en català, com a pas previ a la traducció.

8.2. Familiaritzar-se amb diferents tipus de traducció en la combinació lingüística francèscatalà: literària, audiovisual, tècnica i científica , jurídica i administrativa, periodística.

8.3. Familiaritzar-se amb diferents modalitats de traducció en la combinació lingüística francès-català: traducció escrita, traducció per al doblatge, traducció a la vista, traducció verboicònica...

 

Objectiu General 4. Adquirir una competència instrumental i professional

9. Conèixer i saber utilitzar les eines bàsiques del traductor: els programaris bàsics, les fonts de documentació (en paper i electròniques), diccionaris electrònics, etc.

 

10. Familiaritzar-se amb algunes qüestions de l’entorn professional: eixides laborals, condicions de treball, tarifes, facturació, associacions professionals, aspectes fiscals, etc.

 

Aquest objectiu es treballarà de forma continuada al llarg del curs.