Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0938 - Traducció C (Alemany)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

 

Tema 1 _Fragen und Antworten.

1.1 La comprensió del text de partida i la importància de la llengua d’arribada.

·       Estratégies per a comprendre a partir del context.

·       El recurs als coneixements propis.

·       Estratégies per a reformular de mena natural.

·       La confiança en sí mateix per a comprendre el text.

 

1.2 Diferències en les convencions tipogràfiques

·       Sigles

·       Abreviatures

·       Signes de puntuació

·       Topònims

 

Tema 2 Bus oder Bahn?

2.1 El desenvolupament de l’actitud rítica.

·       Problemes de traducció d’un text: lingüístics, extralingüístico, instrumentals i pragmàtics.

·       Identificació i classificació d’errades de traducció

·       Criteris i instruments d’evaluació d’una traducció: barem de correcció i sistema d’evaluació

2.2 Elements d’interferència léxica.

·       Falsos amics alemany-espanyol

·       Falsos amics alemany -anglés

·       Refrans i frases fetes

 

Tema 3 Wörterbücher & Co.

3.1 Les obres de consulta del traductor Alemany-espanyol.

·       Diccionaris monolingües i bilingües

·       Diccionaris en paper, electrònics i en línia

·       L’ús del diccionari monolingüe

·       Tipus de diccionari monolingüe

·       Criteris d’evaluació de diccionaris

·       Ús de diccionaris en soporte paper i en soporte electrònic

·       Consulta de corpus textuals

·       Selecció i anàlisi de diccionaris

3.2 Elements de discrepància morfológica.

·       Articles i pronoms

·       Sustantius

·       Adjetius

·       Verbs, adverbis, preposicions

 

Tema 4 Der deutsche Film.

4.1 El dinamisme de l’equivalència traductora.

·       La importancia del context per a l’equivalència traductora

·       Ús de diccionaris monolingües i bilingües alemany -espanyol

·       Estratègies per els mecanismes de sintaxi, coherència i cohesió.  

 

Tema 5 Oktoberfest.

La traducció dels referents culturals

·       Estratègies d’aprenentatge  per a ampliar coneixements sobre cultura alemanya i de contrast amb la cultura espanyola

·       Identificació de referents culturals en alemany

·       Factors relevants i estratègies a l’hora de traduir referències culturals

·       Estratègies de documentació per a comprendre referències culturals en alemany

·       Técniques de traducció dels referents culturals: préstam, neutralització, adaptació, explicació, omissió.

·       Caràcter multifuncional dels textes

Tema 6 Giraffengeburt.

La traducció dels textes narratius

·       Tipus textuals: conceptes i terminologia segons Hatim i Mason (1990)

·       Elements de la cohesió narrativa

·       Problemes de la traducció de textos narratius del alemany al espanyol

 

Tema 7 Was ist typisch deutsch?

La traducció del mode textual

·       Rasgos del mode oral i escrit en alemany

·       Rasgos del tó formal i informal en alemany

·       Rasgos del mode oral en espanyol

·       Transferència del mode oral del alemany al espanyol

 

Tema 8 Brandenburger Tor.

La traducció de textos descriptius

·       Factors externs

·       Estructura interna

·       Nivel morfosintàctic

 

Tema 9 Mit Dolmetschern arbeiten.

La traducció de texts exhortatius

·       Factors externs

·       Estructura interna

·       Nivel morfosintàctic

·       L’apelació al destinatari: diferències entre el alemany i l’espanyol

·       Transferència d’actes de parla directius al l’espanyol

 

Tema 10 Gentechnik.

La traducció del camp temàtic

·       Problemes de la traducció de textes marcats pel camp textual:

·       Triple funció de la fase de documentació: adquisició de coneixements temàtics, de terminologia i de trets convencionals del génere.

 

Tema 11 Genmanipulierte Nahrung.

La traducció de textes argumentatius

·       Estructura dels textes argumentatius

·       Elements retórics que contribuixen a l’argumentació (refutacions, arguments d’autoritat, cites, exeimples, etc.)

 

Tema 12 Der Bundespräsident.

La traducció del tó textual

·       Els diferents tons textuals: solemne, formal, familiar, vulgar…

·       Trets lingüístics que caracteritzen el tó

·       Estructura i  trets convencionals del génere discurs institucional

·       Análisi comparat de text original i traducció

·       Treball amb textes paralels per a obtindre datos sobre la caracterització del génere

.      Transferència de convencions a la llengua d’arribada