Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0936 - Traducció C (Francès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

 

Al llarg del curs, s’estudiaran els següents continguts:

 1. ASPECTES CONTRASTIUS DE LA TRADUCCIÓ FRANCÈS-ESPANYOL

1.1. Les transferències lingüístiques

1.2. El problema dels noms propis

1.3. La qüestió dels noms comuns

1.4. Les convencions de l’escriptura

1.5. Les normes del sistema lingüístic

1.6. Les abreviatures, les sigles i els acrònims

 2. PRINCIPIS METODOLÒGICS DE LA TRADUCCIÓ FRANCÈS-ESPANYOL

2.1. Estratègies per a traduir

No hi ha traducció sense comprensió

Equivalències de significació i equivalències de sentit

Equivalències fràstiques i equivalències contextuals

L’explicació de text

La traducció comentada

L’extracció de nocions clau

L’exegesi lèxica

Translació, reactivació i recreació

Recreació contextual i aproximacions analògiques

El càlcul dels sobreentesos

La captació de les pressuposicions

La superació de les estructures

La precisió lèxica

Els girs nominals

Reflex de designació i reflex perifràstic

Els condicionants materials de la traducció

La modulació de les repeticions

L’organització textual

La remodelació de les idees

Les traduccions anèmiques

El grau d’implicació

L’argumentació

L’ordre de les frases

Denotació i connotació

La cohesió i la coherència

La revisió didàctica

 

2.2. Analitzar per a traduir

Les metàfores

Els elements polisèmics

Les ambigüitats

Els falsos amics

Els neologismes

La cerca d’idiotismes

La traducció de títols

Locucions i enunciats fraseològics

Proverbis, refranys, dites...

Les al·lusions

Els gal·licismes

Els argots

Les oposicions i els contrastos

Els jocs de paraules

Les acomodacions

Les correspondències temporals

Aquests continguts, s’estructuraran en les següents unitats temàtiques:

 

1. INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ

                1.1. Prova diagnòstica

2. L’EQUIVALÈNCIA TRADUCTORA

                2.1. Equivalències fora de context

                2.2. Equivalències fora i dins de context

                2.3. Equivalència i falsos amics

3. CRÍTICA DE TRADUCCIONS

                3.1. Detecció d’errades en la llengua materna

                3.2. Traducció i correcció de traduccions pròpies i alienes

                3.3. Comparació de traduccions

4. ASPECTES CONTRASTIUS FRANCÉS-ESPANYOL

                4.1. Contrastiva I

La reordenació de les frases

Els articles

El substantiu

L’adjectiu qualificatiu

La possessió

Els determinants i pronoms demostratius

Els determinants i pronoms indefinits

Els pronoms personals

Els pronoms

Els determinants i pronoms interrogatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                4.2. Contrastiva II

Els verbs i les perífrasis verbals

Els adverbis i locucions adverbials

Algunes proposicions independents

Les preposicions

Les conjuncions

Les oracions subordinades relatives

Les oracions subordinades temporals

Les oracions subordinades condicionals

La causa i la conseqüència

La concessió

La comparació

Les abreviatures, les sigles i els acrònims .


5. ELS PROBLEMES DE TRADUCCIÓ: Els problemes comunicatius

5.1. La traducció de l’argot

5.2. La traducció del registre elevat

5.3. La traducció d’un conte

5.4. La traducció de l’oralitat

5.5. La traducció de les variants dialectals

6. ELS PROBLEMES DE TRADUCCIÓ: Els problemes pragmàtics

                6.1. La traducció de la ironia

                6.2. La traducció de les unitats fraseològiques

                6.3. La traducció de les implicatures

7. ELS PROBLEMES DE TRADUCCIÓ: Els problemes semiòtics

                7.1. La traducció dels referents culturals

                7.2. La traducció de la intertextualitat

8. MÈTODES, TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ

                8.1. Distinció entre mètode, tècnica i estratègia de traducció

                8.2. Les tècniques de traducció

9. ELS TIPUS TEXTUALS. INTRODUCCIÓ ALS TIPUS I MODALITATS DE TRADUCCIÓ

                9.1. La traducció dels textos audiovisuals

                La traducció per al doblatge (francés-espanyol)

                9.2. La traducció dels textos literaris

                La traducció de la novel·la (francés-espanyol)

                9.3. La traducció dels textos jurídics, econòmics i administratius

                La traducció d’una carta formal (francés-espanyol)

                9.4. La traducció dels textos científics i tècnics

                La traducció d’un article científic de divulgació