Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0916 - Llengua i Cultura B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

LECTURA: textos periodístics, revistes, llibres, etc. amb els quals es duran a terme tasques de comprensió diverses: exercicis de resposta tipus test, textos amb espais en blanc, etc.; aplicació d'estratègies i tècniques de lectura diferents (scanning, skimming, re-lectura del text, predicció de continguts, connexions lògiques, etc.).


ESCRIPTURA: redaccions, escriptura formal (cartes formals); informes, propostes, ressenyes, anuncis, articles, etc.


ORAL: activitats enfocades a la millora de la fluïdesa en l'oral, l'ús correcte de la llengua i la seua pronunciació; presentacions orals.


AUDICIÓ: varietat de tipologies textuals (entrevistes, diàlegs, discursos, etc.), de dificultat creixent, vinculades a la gramàtica i el vocabulari del curs.


GRAMÀTICA: al marge de tota la gramàtica acumulada d'etapes anteriors, preposicions i adverbis;

expressions desideratives; verbs modals i semimodales; oracions de relatiu; verbs frasals; expressió de raonaments, resultats i finalitat; formes del futur; discurs indirecte; formes –ing; verbs en passat i pretèrit perfecte; passives, expressió de la hipòtesi; articles; expressió de l'èmfasi; expressió de la persuasió; inversions; comparacions i inferències; connectors; oracions complexes i oracions adverbials.VOCABULARI: col·locacions adjectiu-substantiu, adverbi-verb, adverbi-adjectiu; paraules amb significats múltiples; frases fetes; prefixos i sufixos; connotacions; col·locacions amb “have”, “do”, “make” i “take”; adjectius positius i negatius, metàfores; formació de paraules i neologismes; verbs acabats en –ing, ordre dels adjectius; comentaris positius i negatius; lèxic diari; llenguatge figurat i metafòric versus llenguatge tècnic i precís; vocabulari i registre, etc.


En aquests continguts s'inclouen, a més a més, elements culturals que es tractaran de manera transversal (en lectures, audicions, vídeos i altres activitats) en els quals l'alumnat aprofundirà treballant de manera

autònoma o en grups de treball col·laboratiu, basant-se en materials recollits en l'apartat de bibliografia complementària.


A més d'aquest temari, s'inclouran dos llibres de lectura que el professorat indicarà durant el curs.