Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0911 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (I) (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A)  La nota mínima per a superar l’assignatura es un 5 a la suma de la prova escrita més l'evaluació continua.

Només si s’ha obtingut com a mínim el 4 sobre 8 a la prova escrita es sumarà a la nota obtinguda  la nota de l’avaluació continua (fins a 2 punts).

Prova escrita (80%):

Durant el primer semestre s'establiran les bases de l’idioma i l’ examen escrit constarà de una prova escrita D’EXERCICIS semblants als fets en classe: prova de comprensió lectora, punts de gramàtica treballats, producció personal adaptada al nivell, conjugació en contexte.

Avaluació continua (20%):

Control de lectura, trabajo diario de la materia en clase y en el Aula Virtual, asistencia y participación en clase (només si l'assistència a clase supera el 80%), nivel de oral (intervenciones espontáneas o nominales, lectura de los textos de trabajo).

Els treballs d'avaluació continua s'entregaran al llarg del curs i la nota es guardarà per a la segona convocatòria.

B) Es considerará presentat a l'examen tot estudiant que es presenti a l'examen escrit.

C)  Avaluació inicial informativa

Atès que no és obligatori tenir coneixements previs, la dita avaluació ens ajuda a conèixer de forma ràpida i àgil el perfil de la classe i les característiques dominants de l’alumnat. També permet que afloren els coneixements previs i les representacions dels alumnes respecte al francès. Per a això, no cal recórrer a una anàlisi exhaustiva o a rigorosos tests de coneixements, sinó, al contrari, potenciar un tipus d’activitat dinàmica, fluida i tranquil•litzadora.