Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0910 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (I) (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari


1. Comprensió lectora

a) Utilització d'estratègies de lectura

b) Ús de diversos estils de lectura: Lectura orientativa, selectiva, global i intensiva

c) Tipus discursius: Textos descriptius i narratius.

d) Gèneres textuals: Anuncis, cartes personals o postals, informacions resumides, diàlegs.

S'utilitzaran textos didactitzats propis del nivell A1, així com textos autèntics, simplificats i sense simplificar.

2. Comprensió i expressió oral

Es persegueix l'adquisició d'una pronunciació correcta de l'idioma i d'una competència discursiva interactiva en les situacions normals de la vida quotidiana (comprensió i expressió). En aquesta assignatura es practicaran les destreses pròpies del nivell A1 del MCER per a l'expressió i la comprensió oral.

3. Expressió escrita

L'expressió escrita compleix una funció instrumental en l'aprofundiment dels coneixements de l'idioma estranger. El procés d'escriptura serveix perquè l'estudianta utilitze les estructures gramaticals alemanyes de manera conscient. A través de l'aplicació activa, l'estudiant refermarà el que aprén. El nivell de destresa que es persegueix és A1 en el MCER.

a) Procés d'escriptura: Preparació, redacció, revisió

b) Tipus i gèneres textuals: Cartes personals o postals, fitxes i impresos, redaccions curtes de tipus descriptiu o narratiu.

4. Gramàtica i lèxic

L'adquisició de vocabulari i de gramàtica ocupa un lloc destacat en aquesta assignatura, s'atorga especial atenció als aspectes contrastius amb la llengua materna o amb l'anglès com a primera llengua estrangera dels estudiants i de les estudiantes. S'inclouran continguts gramaticals i de lèxic corresponents al nivell A1 del MCER.

5. Coneixements socioculturals

L'adquisició de coneixements socioculturals li permetrà al futur traductor o traductora omplir de vida els textos que llegeix o intenta traduir, així com començar a comprendre la cultura i la forma de vida als països de parla alemanya i com això influeix en la forma de pensar i d'expressar-se dels natius. En existir una assignatura en tercer curs de Llengua i Cultura C (Alemany), no incloem ací cap temari explícit relatiu als coneixements socioculturals. No obstant això, atesa l'íntima relació amb la llengua i els textos que es tractaran, aquest aspecte tindrà una presència constant en les classes.