PU0950 - Publicitat Exterior

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

20%

Resolució de casos

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

-El 50% de la nota correspon a l’elaboració de les preguntes teòriques proposades, resultants dels temes vists a classe (nota mínima per aprovar 5) recuperable mitjançant un examen teòric en la data oficial proposada.

-El projecte en grup obligatori, corresponent al concurs de publicitat exterior que es realitza dins el Seminari de Publicitat Exterior tindrà un pes del 20% de la qualificació final. Aquesta part no és recuperable.

-Un 10% de la nota correspon a la realització del cartell del seminari de publicitat exterior com a part de les presentacions orals i pòster. No és recuperable.

-La resolució de casos pràctics proposats a classe tindrà un pes d’un 10% de la nota final. No és recuperable. 

-I l'últim 10% ix de l’elaboració de treballs acadèmics, a partir de noticies i articles proposats i de l'assistència al seminari de publicitat exterior, així com de la participació de l’alumne. No és recuperable.

Es considerarà presentat a l'assignatura, aquell alumne que realitze les preguntes teòriques i tinga avaluat, al menys, el 50% de la resta de proves.

Les notes no es guarden d'un curs acadèmic a un altre. 

 

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Elaboració de preguntes teòriques sobre continguts bàsics.

50%

Recuperable

50%

Examen individual en el període de recuperació

L’avaluació inclou aspectes teòrics i pràctics.

Treball de grup:

Concurs de publicitat exterior i seminari de l'assignatura

20%

No recuperable

 

 

20%

 

 

-

L’avaluació inclou la correcta utilització del mitjà exterior per donar resposta al problema plantejat.

Presentació oral i pòster: cartell seminari publicitat exterior

10%

No recuperable

-

-

 L’avaluació tindrà en compte el disseny pensat per al públic objectiu i el producte.

Resolució de casos pràctics

10%

No recuperable

-

.

L’avaluació inclou el desenvolupament dels casos proposats a classe.

Elaboració de treballs acadèmics i seminari assignatura

10%

No recuperable

-

-

Avaluació del treball realitzat a partir de noticies i articles proposats a classe i assistència al seminari de l’assignatura.