PU0930 - Sociologia del Consum

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura serà necessària:

  • La realització d'una prova escrita sobre els continguts del temari. Qualificació: de 0 a 10. Pes en la   nota final: 50%. Es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5. L'assitència i participació activa en les sessions de teoria pot contribuir a millorar la nota final de la prova escrita amb la condició d'haver-la aprovat.
  • La presentació de les pràctiques realitzades en grup i dels exercicis individuals i grupals. El lliurament dels treballs es farà al llarg del semestre en les dates que s'indicaran en cada cas. Cada equip haurà d'exposar a classe almenys dos de les pràctiques. Les pràctiques realitzades en grup constituiran el 80% de la nota de pràctiques i els exercicis el 20%. Qualificació de 0 a 10 (resultat del càlcul de la mitjana ponderada de totes les pràctiques i exercicis). Pes en la nota final: 50%.  Es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

És considerarà "Presentat" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables. A la segona convocatòria es podran recuperar les proves recuperables que no s'hagin superat a la primera convocatòria.