EA0964 - Psicolingüística Aplicada a l'Aprenentatge de la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Treball acadèmic

L’estudiantat ha de redactar un projecte de recerca relacionat amb el temari del curs. L’estudiantat haurà de fer una exposició oral de la proposta del projecte a classe. El professorat donarà més detalls durant les classes. La data per a entregar el projecte es comentarà a classe i es comunicarà mitjançant l'aula virtual. No s’acceptarà cap projecte presentat fora de termini, i per tant, no és recuperable.

Examen escrit

L'estudiantat ha de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes teòrics i pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs. Per a aprovar l’assignatura, s’ha d’obtindre almenys un 35% del total de 70% en aquest examen final. Consulteu el SIA per a saber la data oficial d’aquest examen.

NOTA. Per a poder obtindre la nota final i superar l’assignatura, l'estudiantat ha de presentar-se i aprovar l’examen final.

En quant al nivell d’anglés:

Al nivell de competència C2, l’estudiantat ha de ser capaç d'entendre una àmplia gamma de textos llargs i exigents i reconèixer el sentit implícit. Poden expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat. Poden utilitzar el llenguatge de manera flexible i eficaç per a finalitats socials, acadèmiques i professionals. Poden produir text clar, ben estructurat i detallat sobre temes complexos, mostrant l’ús controlat de patrons d’organització, connectors i dispositius cohesionats.

Per aprovar l’assignatura, l’estudiantat ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontània durant les exposicions orals i debats a classe amb els companys. Ha de poder presentar descripcions clares i detallades sobre els temes teòrics de l’assignatura, desenvolupant idees concretes i acabant amb una conclusió apropiada.

Així mateix, l’estudiantat ha de ser capaç d’escriure text clar, ben estructurat i expressar punts de vista al projecte final, on redactaran temes complexos relacionats amb el temari del curs en estil acadèmic.

Específicament, l’estudiantat ha de poder:

  • Sintetitzar, avaluar i glossar la informació
  • Criticar i revisar
  • Desenvolupar un argument sistemàticament
  • Utilitzar marcadors per estructurar i senyalitzar la parla formal i l'escriptura, especialment marcadors lògics
  • Utilitzar el registre formal (estil acadèmic)


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.