Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0938 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Activitats

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 137,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica, així com la informació continguda en bases de dades

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG04 - Capacitat d'organització i planificació

CG10 - Raonament crític

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG01 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Trobar informació bibliogràfica, ordenar-la i organitzar-la de manera coherent.

Redactar un assaig extens en anglès, d'acord amb el nivell d'un usuari o usuària competent (nivell C2) en llengua anglesa.

Qüestionar idees convencionals sobre un tema determinat.

Planificar diverses accions relacionades amb una tasca complexa i comprendre la relació entre elles.

Justificar i argumentar pros i contres a l'hora de prendre decisions.

Identificar i discriminar diferents perspectives sobre un tema.

Exposar oralment en anglès continguts acadèmics, així com les idees i conclusions pròpies, en una situació i context acadèmics (nivell C2).

Exposar i il·lustrar oralment els resultats del seu treball en un nivell avançat (C2) de llengua anglesa.

Argumentar a favor d'una opinió o un punt de vista.

Analitzar la informació, desglossar i resumir les idees fonamentals.