EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

1era convocatòria: 

- Examen escrit (test, desenvolupament y/o problemes): 70% del nota final
 
Els estudiants han d'aprovar l'examen escrit per a poder tindre en compte el portfolio (3 treballs escrits) . Els estudiants han d'obtindre un mínim de 50% en el examen escrit (nota FINAL mínima: 3,5 sobre 7,0). Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

Només fer l'examen escrit, es considerarà com a intenció per part de l'estudiant d'aprovar l'assignatura.
 
- Treballs escrits/ Portfolio: 30% del nota final
 
Els estudiants seran avaluats en funció de la qualitat de les tasques realitzades. Els estudiants han d'obtindre un mínim de 50% per a poder tindre en compte l'examen escrit (nota FINAL mínima: 1,5 sobre 3,0). Aquesta avaluació continua és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

 
Per a tindre en compte el 30% dels treballs escrits, els estudiants hauran de realitzar una entrevista obligatòria amb el/la professor/a la setmana abans de les vacances de Nadal, en la qual els estudiants hauran de mostrar les tasques realitzades durant el curs (el llibre “English Grammar in Use” i els 3 treballs escrits/portfolio corregits i millorats). Si no es compleixen estos requisits, NO s´avaluarà el portfolio.
 
2ª convocatòria  
Examen escrit (test, desenvolupament y/o problemes): 70% del nota final
Només fer l'examen escrit, es considerarà com a intenció per part de l'estudiant d'aprovar l'assignatura.
Treballs escrits/ Portfolio: 30% del nota final
 
Els estudiants seran avaluats en funció de la qualitat de les tasques realitzades. Els estudiants han d'obtindre un mínim de 50% per a poder tindre en compte l'examen escrit (nota FINAL mínima: 1,5 sobre 3,0). Aquesta avaluació continua és obligatòria per a aprovar l'assignatura. En la segona avaluació els estudiants només hauran de lliurar la versió final de les 3 redaccions

 
Per a tindre en compte el 30% dels treballs escrits, els estudiants hauran de realitzar una entrevista obligatòria amb el/la professor/a determinar la data en elmes de juny/juliol, en la qual els estudiants hauran de mostrar les tasques realitzades durant el curs (el llibre “English Grammar in Use” i els 3 treballs escrits/portfolio corregits i millorats). Si no es compleixen estos requisits, NO s´avaluarà el portfolio.
 

 
Al nivell B1, els estudiants deurien comprendre una amplia varietat de textos bàsics pertanyents a diferents gèneres. Tanmateix, deben produir textos escrits detallats, clars i ben estructurats, mostrant un ús controlat de estructures organitzatives, de conectors i d'elements de cohesió.

Per a aprovar l'assignatura, els estudiants deben produir textos argumentatius pertanyents a a una amplia varietat de gèneres. Deurien argumentar idees de manera coherent i efectiva en anglès que mostren o proven un ús controlat de conceptes bàsics en la estructura i organització de textos argumentatius.

Informació important:

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.