EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

47 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 72
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 18
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa

CE22 - Demostrar capacitat per a comprendre i produir textos senzills i coherents sobre temes familiars en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG04 - Capacitat d'organització i planificació

CG12 - Resolució de problemes

CG01 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

RA04 - Produir textos de tipus argumentatiu (nivell B1).

RA04 - Identificar conceptes fonamentals en l'estructura i organització de textos de caràcter argumentatiu.

RA04 - Argumentar idees de manera coherent i efectiva en llengua anglesa (nivell B1).

RA04 - Analitzar textos bàsics pertanyents a una varietat de gèneres.