PE0946 - Muntatge i Postproducció d'Informació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari són necessàries per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode d'avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

- El 20% de la nota corresponent a resolució d'exercicis i problemes s’obté dels exercicis orientats a avaluar l’agilitat i rapidesa en el muntatge i postproducció de continguts informatius. La nota mínima exigida per aprovar és de 5. Aquesta part no és recuperable

- El 10% de la nota corresponent a observació i execució de tasques i pràctiques s’obté mitjançant l’assistència al seminari i la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per aprovar és de 5.

El 70% de la nota corresponent a prototips s'obté amb l'elaboració de diferents pràctiques orientades al muntatge i postproducció de notícies i blocs de sumaris a partir d'imatges en brut amb diferent resolució i qualitat. La nota mínima exigida per aprovar cadascuna de les pràctiques és de 5.

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a superar l’assignatura en primera convocatòria.

Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs, excepte la part de resolució d'exercicis i problemes. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" a qui es presente a l’examen oral o a qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.