PE0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

El Treball Fi de Grau (TFG) és el resultat d'un treball autònom de l'alumnat realitzat sota la tutela d'un professor.

El procediment docent per a l'elaboració del TFG serà el següent:

1. L'alumnat presentarà durant els primers mesos del curs una proposta de treball que s'emmarque dintre d'algunes de les 3 línies definides. Hi haurà un màxim de 3 rondes de presentació de propostes de TFG. 

2. La Comissió Gestora de Grau, a proposta del coordinador/a del TFG, avaluarà i aprovarà, si escau, les propostes. Després d'això, procedirà a assignar a un tutor/a per a cadascun dels treballs presentats. La Comissió Gestora de Grau serà l'òrgan competent per a resoldre canvis en el tema i/o el tutor/a dels TFG que haurien de presentar-se per escrit de manera motivada.

3. Els tutors hauran d'establir el sistema de seguiment i tutorització dels treballs que inclourà, almenys, la celebració de 3 tutories personals. Aquells alumnes que es troben en estades de mobilitat podran desenvolupar tutories virtuals.

4. Una vegada finalitzat el TFG, el tutor/a haurà d'elaborar un informe valoratiu per escrit al president del tribunal examinador amb una setmana d'antelació seguint el model que establirà la Comissió Gestora de Grau.

5. La data de presentació màxima del TFG serà l'últim dia de docència del segon semestre del curs.

6. Els TFG hauran de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un tribunal examinador designat per la Comissió Gestora de Grau i format per 3 membres amb el rang de doctor/a . La Comissió Gestora de Grau establirà amb anterioritat les característiques i format de l'acte d'avaluació (durada de la presentació, etc.)