PE0926 - Informació Televisiva

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Projectes

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari són necessàries per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode d'avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació: 

El 25% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per aprovar és de 5.

El 10% corresponent a l'elaboració de treballs acadèmics i l'observació/execució de tasques i pràctiques s’obté de l’assistència obligatòria al seminari i de la realització d’un exercici vinculat a aquesta activitat. La nota mínima exigida per aprovar és de 5.

El 65% de la nota corresponent a la resolució d'exercicis i problemesprojectes i prototips conforma la part pràctica de l'assignatura, que es desglossa en les següents activitats:

      Pràctica 1. Gravació i edició de talls de veu (10%).

      Pràctica 2. Elaboració d’una notícia a partir d’un brut (10%).

      Pràctica 3. Redacció, gravació i edició d’un speech (10%).

      Pràctica 4. Elaboració d’una notícia amb material gravat per l’alumnat a l’entorn de l’UJI (15%).

      Pràctica 5. Elaboració d’una notícia de tema no vinculat a l’UJI amb material gravat per l’alumnat i amb speech (20%).

      Per a cadascuna de les 5 pràctiques, la nota mínima exigida per aprovar és de 5. 

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la segona convocatòria del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" la persona que es presente a l’examen escrit o haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.