PE0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

65 - Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics en l'execució de treballs fotogràfics pràctics.

62 - Capacitat per a analitzar els diferents aspectes i actors que han condicionat l'evolució de la fotografia i el fotoperiodisme fins a l'actualitat.

208 - Competència per a determinar i conèixer els principis i fonaments científics de les distintes eines fotogràfiques.

203 - Competència per a desenvolupar una actitud crítica cap a les noves tecnologies fotogràfiques (presa, tractament i difusió), sense perdre de vista el seu caràcter instrumental.

171 - Capacitat per a reflexionar sobre els elements i característiques de la imatge fotogràfica, a través d'una revisió de les particularitats pròpies del llenguatge fotogràfic.

101 - Capacitat per a descriure una visió general dels processos de producció empleats en el sector fotogràfic.