Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Lliçó 1. El reconeixement de la llibertat d'informació en la Constitució espanyola de 1978
1. L'article 20 de la Constitució en la fase constituent
2. La disciplina constitucional de la llibertat d'expressió i de la llibertat d'informació en l'article 20 de la Constitució
2.1. La llibertat d'expressió
2.2. La llibertat d'informació
2.3. Diferències entre llibertat d'expressió i llibertat d'informació
3. Drets fonamentals i llibertats públiques directament relacionades amb la llibertat d'informació
4. El dret a la informació en la normativa internacional

Lliçó 2. Els subjectes del dret a la informació i l'accés a la professió periodística
1. Els titulars genèrics del dret a la informació
2. L'estatut jurídic de l'informador
2.1. Concepte de periodista
2.2. L'exercici del periodisme en la Unió Europea
2.3. Periodisme i intrusisme: la professionalització del periodisme
3. Les organitzacions professionals de periodistes
3.1. Les associacions de periodistes
3.2. Els sindicats de periodistes

Lliçó 3. L'estatut jurídic i deontològic dels professionals de la informació
1. Els drets i deures de l'informador
2. El secret professional
2.1. Definició
2.2. Objecte
2.3. Subjectes
2.4. Àmbit de funcionament
3. La clàusula de consciència
3.1. Definició
3.2. Subjectes
3.3. Requisits
4. Drets d'autor
5. Els deures dels professionals de la informació
6. L'autorrestricció i l'autorregulació: els textos d'autorregulació i els òrgans de control i autocontrol
6.1. Els Codis Deontològics
6.2. Els Estatuts de Redacció
6.3. Els Llibres d'Estil
6.4. Els Consells Audiovisuals
7. L'organització interna del mitjà: l'adreça
 

Lliçó 4. Els requisits constitucionals del dret a la informació
1. Les condicions constitucionals de veracitat i rellevància pública
2. La veracitat
2.1. La diligència professional
2.2. El contrast i la fiabilitat de les fonts
3. La teoria del reportatge neutral
4. La rellevància pública

Lliçó 5. L'obtenció legítima de la informació
1. La recerca i obtenció d'informació com a dret implícit en el dret a la informació
2. L'exercici legítim del dret a obtenir informació
2.1. L'obtenció d'informació davant els particulars
2.2. L'obtenció d'informació davant els poders públics
3. Les restriccions a l'obtenció d'informació
3.1. La publicitat dels òrgans de representació popular i els seus límits
3.2. Secrets i informació reservada
3.3. Els secrets oficials
3.4. La publicitat judicial i els seus límits
3.4.1. El secret sumarial
3.4.2. La publicitat en el judici oral i els seus límits
3.4.3. Publicitat processal, judicis paral·lels i llibertat d'expressió

Lliçó 6. Els límits del dret a la informació (I)
1. Els límits genèrics del dret a la informació: la inexistència de drets absoluts o il·limitats
2. El dret de rectificació
2.1. Concepte i naturalesa del dret de rectificació
2.2. Subjectes i objecte del dret de rectificació
2.3. El procediment per a exercir del dret de rectificació
3. Límits a l'exercici de les llibertats d'expressió i informació en raó del subjecte
4. El límit absolut: la prohibició d'insults

Lliçó 7. Els límits del dret a la informació (II)
1. Els límits expressos del dret a la informació: els drets de la personalitat
2. El dret a l'honor
3. El dret a la intimitat personal i familiar
4. El dret a la pròpia imatge
5. La variabilitat de l'àmbit de protecció dels drets de la personalitat
6. La protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge
7. La protecció penal dels drets de la personalitat: els delictes de calúmnia i injúria
7.1. La via penal de protecció dels atemptats més greus als drets de la personalitat
7.2. El delicte de calúmnies
7.3. El delicte d'injúries
7.4. Elements comuns a ambdós delictes

Lliçó 8. El valor constitucional de la protecció de la infància i la joventut
1. La protecció reforçada dels drets dels menors enfront del dret a la informació
2. Concepte de menor
3. Les informacions referides a menors
3.1. El lliure desenvolupament de la personalitat del menor i el dret a la informació
3.2. Actuacions específiques en relació amb la informació sobre menors
3.3. El tractament del menor en els mitjans de comunicació
4. Les informacions dirigides a menors
5. Menors i internet

Lliçó 9. Els mecanismes de protecció del dret a la informació
1. Prohibicions específiques dirigides a l'Administració
2. La prohibició de censura prèvia
2.1. Concepte de censura
2.2. Característiques de la censura prèvia
3. El segrest de la informació
 

Lliçó 10. Noves tecnologies i dret a la informació
1. El dret a la creació de mitjans de comunicació
2. L'impacte d'Internet en els mitjans de comunicació
3. L'exercici de la llibertat d'expressió i el dret a rebre i comunicar informació en Internet
4. La difusió d'informació en Internet i la seua repercussió en el dret a la privadesa
5. La configuració del dret a la protecció de dades de caràcter personal en la normativa europea i espanyola
6. Les versions digitals dels periòdics i el dret a l'oblit
7. El periodisme en les xarxes socials