Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0943 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La persona encarregada de fer l'assignació de les places serà la coordinació de pràctiques. Els procediments d'assignació (excloents) són els següents:

a) Proposta de destinació per part de l'alumnat:

L'alumnat pot proposar una destinació sempre que complisca amb els requisits que es defineixen en aquest programa. No es gestionaran les propostes en paper. L'estudiantat que vulga proposar entitat, ha de facilitar-li a l’entitat el model per a sol·licitar usuari i clau d'accés a la plataforma informàtica, si no han col·laborat anteriorment o encara no tenen clau. Amb usuari i clau l’entitat accedirà a la plataforma i introduirà una oferta de tipus “nominatiu” i l’aplicació li demanarà el nom i DNI de l’estudiantat.

La coordinació informarà l'alumnat de l'acceptació de la seua proposta, i li assignarà el corresponent tutor o tutora. És responsabilitat de l'estudiantat contactar amb el tutor o tutora abans de l'inici de les pràctiques. L'alumnat ha de signar, juntament amb el supervisor o supervisora de l'empresa i el tutor o tutora de la Universitat Jaume I el seu projecte formatiu, en el qual s'hi han de fer constar els objectius educatius, les activitats concretes a realitzar, l'horari i el calendari de pràctiques. La sol·licitud d'empresa s'ha de fer abans de finalitzar el mes de maig de l'any en curs.

b) Seleccionar ofertes mitjançant l'e-ujier (estada en pràctiques, preferències)

Sempre que siga possible, d'acord amb les demandes de les mateixes entitats, s'intentarà ajustar les preferències de l'alumnat, sempre tenint present la disponibilitat de les entitats col·laboradores. Per això, l'alumnat ha d'emplenar tres opcions. Tenint sempre en compte l'oferta de places de les entitats col·laboradores, l'ordre de prioritat (de major a menor) assignat a les preferències realitzades per l'estudiantat serà: torn, localitat, tipus d'empresa i tasques a desenvolupar. El criteri establert a l'hora de distribuir les places oferides per les entitats col·laboradores serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiantat.

Hi ha dos períodes de selecció d'empreses en la llista de preferències:

  • Primer període: del 4 al 20 d'octubre.

  • Segon període: del 4 al 20 de febrer.

A principis de novembre, la coordinació i una persona representant de l'alumnat (normalment el delegat o delegada del curs) realitzaran la llista provisional d'assignacions. L'alumnat ha d'acceptar l'assignació (o rebutjar-la de manera motivada) per l'e-ujier en el termini d'una setmana. Si no ho fa, l'assignació es fa definitiva d'ofici i es comunica a les persones implicades. És responsabilitat de l'estudiantat contactar amb el tutor o tutora, assignat per la coordinació, abans de l'inici de les pràctiques. L'alumnat ha de signar, juntament amb el supervisor o supervisora de l'empresa i el tutor o tutora de la Universitat Jaume I el seu projecte formatiu, en el qual s'hi ha de fer constar els objectius educatius, les activitats concretes a realitzar, l'horari i el calendari de pràctiques.

c) Treball acadèmicament dirigit per a les persones que, per diversos motius, no poden realitzar l'estada en pràctiques.

d) Exempció. Els criteris d'exempció, per a l'estudiantat que ja ha treballat i/o treballa en l'actualitat, són els següents:
 

  • Presentació del contracte de treball, d'un mínim de sis mesos.

  • Presentació d'una memòria explicativa del treball, el qual ha de realitzar-se en una de les entitats que s'han definit com a potencials acollidores d'alumnat en pràctiques.

  • El model de sol·licitud, que ha d'acompanyar el contracte de treball i la memòria anterior, s'ha de presentar per Registre General. Es pot consultar en el següent enllaç, de l'OIPEP: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/

  • No seran vàlides les pràctiques realitzades en l'FP.

  • Per a demanar l'exempció, la data límit és el 10 d'abril.

  • La comissió de la titulació aprovarà la concessió d'acord amb la revisió de la documentació presentada (en la qual s'inclou la memòria inicial).

  • S'assignarà un tutor o tutora que oriente l'estudiantat en l'elaboració de la memòria inicial i final (veieu l'apartat de criteris de superació de l'assignatura).

e) Reconeixement de pràctiques externes extracurriculars (PENC): un cop acumulades les 420 hores de formació pràctica articulada mitjançant aquest opció, s'assignarà un tutor o tutora perquè assumisca l'avaluació de la memòria, sempre d'acord amb els requisits establerts a la Normativa de Pràctiques Externes en vigor. 

En qualsevol dels casos anteriors, l'assignatura s'ha d'avaluar (veieu l'apartat de criteris de superació).