Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0909 - Introducció al Dret Públic

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen conjunt de tota l'assignatura el valor correspondrà al 70% del total de la nota. L'alumnat cal que elabore treballs acadèmics o resolgue casos pràctics sota la guia dels professors i la valoració d'aquells es correspondrà al 30% del total de la nota. Si es realitzen diversos casos pràctics o treballs acadèmics s'obtindrà la nota mitjana de tots ells per a obtenir la nota d'avaluació contínua corresponent a aquest 30%.


La mateixa avaluació de l'assignatura es farà per a tots els alumnes, assisteixin o no a classe habitualment, és a dir, no només l'examen sinó també els treballs i els casos s'han d'elaborar i resoldre, respectivament, per tots els alumnes sense excepció.


A) L'examen serà tipus test, podent arribar a un total de 7 punts. Cada resposta correcta computarà 0,5 punts i cada resposta errònia restarà la tercera part d'una correcta.


Per superar l'examen hi haurà d'obtenir-se un mínim de 3,5 punts sobre 7, només si l'examen s'aprova es sumarà al nota d'avaluació contínua.


Es guardarà la nota de les pràctiques durant les convocatòries del curs acadèmic. Les pràctiques i activitats d'avaluació han de realitzar-se durant el curs i no són recuperables.


B) Per considerar que una persona s'ha presentat a la convocatòria cal fer l'examen. Si només ha fet les pràctiques se li considerarà No Presentat encara que se li guardarà la seva valoració durant les convocatòries del curs acadèmic. Si només fa l'examen, a la nota que obtingui se li sumarà un 0 de les pràctiques i podrà aprovar sempre que s'obtingui a l'examen, almenys, un 5.


La nota final minima per a aprovar la assignatura cal que siga igual o superior a 5.