Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòria

60%

Activitats i pràctiques dirigides en l'aula

20%

Proves d'avaluació

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura el/la alumne/a haurà d'obtindre:

·  1 punt sobre 2 punts en l'examen de l'assignatura.

·  1 punt sobre 2 punts en les activitats i pràctiques dirigides en aula (participació Fòrums) de cadascuna de les matèries.

·  3 sobre 6 punts en el treball autònom de cadascuna de les matèries.

LA PARTICIPACIÓ EN ELS FÒRUMS DE DISCUSSIÓ ÉS OBLIGATÒRIA I VINCULANT, i no es considerarà com superada l'assignatura si, almenys, el/la alumne/a no ha obtingut un 1 en cadascuna de les matèries. Al mateix temps perquè es considere que ha tingut lloc la participació activa en el fòrum no podrà limitar-se a expressar la pròpia opinió sinó que hauran de recollir el debatut per les altres persones que han pres part en la discussió. Les participacions es valoraran des de l'inici de cadascuna de les matèries.

Es considerarà que el/la alumne/a se ha presentat a una convocatòria quan realitze l'examen de l'assignatura o present l'activitat del treball autònom en TOTES les matèries.


Article 11 (Normativa d'avaluació). Realització fraudulenta de proves d'avaluació.

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en aqueixa convocatori, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.