Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)

Resum de crèdits

Nombre de crèdits mínims que asseguren la consecució, a la Universitat Jaume I, del títol Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància), que en aquest cas concret és de 60 crèdits.

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes TFM Totals
- 30 20 4 6 60

Per a poder obtindre el títol és necessari haver cursat i superat el TFM.