Activitats

Seminaris

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 99
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Ser capaç de sintetitzar informació per a elaborar un treball acadèmic rigorós tant de caràcter docent com investigador considerant les fonts bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

CG02 - Aplicar els coneixements adquirits en el programa de màster en diversos contextos professionals reals.

CE01 – Avaluar factors i processos determinants en l'adquisició de llengües en contextos multilingües per a una millor implementació en l'aula.

CE02 – Analitzar i sintetitzar de forma reflexiva i crítica la informació disponible en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

CG01 – Analitzar i sintetitzar teories, models i enfocaments en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

Resultats d'aprenentatge

013 - Reflexionar críticament al voltant de la investigació sobre les aportacions de les diferents teories d'adquisició de segones llengües i del seu impacte en la millora d'aquest procés d'adquisició.

013 – Avaluar el procés d'adquisició de la llengua materna com a base per a entendre els factors que influeixen en el procés d'aquisició de segones llengües.

013 – Analitzar les condicions que influeixen en el procés d'aquisició de segones llengües.

013 – Analitzar les característiques bàsiques de les teories d'adquisició de segones llengües.