Sistema d'avaluació

Treballs

50%

Proves escrites

40%

Participació en classe

10%

Criteris de superació