SBR028 - Art i Feminismes: Teoria i Praxi. La Qüestió de la Ciutadania

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Criteris de superació

L'avaluació es plantejarà de la següent manera: a mesura que es vagen realitzant la lectura dels materials per part de l'alumnat, la professora anirà plantejant una sèrie qüestiones a les que l'estudiantat haurà de respondre elaborant un discurs propi a partir de les dades que se li ha proporcionat i de la bibliografia que puga consultar. La professora, a partir de les respostes obtingudes, podrà al seu torn tornar a realitzar preguntes les respostes de les quals completaran les activitats.  Una vegada finalitzada l'assignatura, l'alumnat haurà de remetre a la professora, en un document únic, les seues intervencions en el fòrum.

Considerarem que s'ha superat l'assignatura quan les respostes a les preguntes proposades estiguen argumentades críticament, no sent un resum dels materials proporcionats per la professora. Igualment tindrem en compte la interacció amb el professorat i resta d'alumnat, perquè en un màster d'aquest tipus també ha d'afavorir-se la comunicació i el debat interpersonal.

L'alumnat es considerarà com presentat quan haja participat en el fòrum, contestat a les qüestions i remés al professorat el document citat en el primer dels paràgrafs. La nota que se li requereix per a superar l'assignatura és de 5 sobre 10.

Si l'alumnat no pot participar en el fòrum, haurà de comunicar-lo amb antelació a la professora per a donar-li les pautes oportunes per a poder superar l'assignatura. En qualsevol cas, la no participació o participació anecdòtica significa, d'entrada, que únicament es podrà aspirar a una qualificació de 7 sobre 10.

Per a la prova de la segona convocatòria, s'explicitarà l'en aula virtual la manera de realitzar la prova.