Temari

Temari

1. Introducció. La demanda energètica en la nostra societat.
2. Materials emprats en l'edificació. Propietats i classificació.
3. Materials aïllants tèrmics.
3. Façanes i tancaments exteriors.
4. Ciments sostenibles.
5. Materials de canvi de fase.
6. Construcció prefabricada i sostenible.