SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Sintetitzar coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals i innovadors en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en l'àmbit de la comunicació, tant en el context professional com d'investigació.

CG01 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els camps emergents de la comunicació.

CG02 - Comunicar idees, informacions i conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els camps de la publicitat, de la comunicació audiovisual i del periodisme.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar (cerca, selecció, avaluació i integració curricular) recursos i eines digitals orientades a l'educació.

Dissenyar i avaluar processos de comunicació educativa basats en eines de les tecnologies digitals.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16