SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Contenido técnico

60%

Presentación y defensa oral

20%

Documentació

20%

Criteris de superació

10.2. Criteris de superació de l'assignatura
 
   L'avaluació de l'assignatura es realitzarà d'acord amb la correspondent rúbrica del treball de mòdul. Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10.
 
 
 
10. 3. Criteris de recuperació
 

Els estudiants que no superen l'assignatura en la primera convocatoria hauran de realitzar de nou el treball a la segona convocatoria

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16