SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Contenido técnico

60%

Presentación y defensa oral

20%

Documentació

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà d'acord amb la correspondent rúbrica del treball de mòdul. Per superar l'assignatura s'haurà d'obtenir un 5 sobre 10 en la qualificació global.
 
Els estudiants que no superin l'assignatura en la primera convocatòria, podran elaborar de nou el treball de forma individual en una segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16