Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Avaluació continua

50%

Criteris de superació

A) En 1a i 2a convocatòria, l'assignatura s'avalua considerant l'examen (50%) i l'avaluació contínua (50%). En cas de tenir una qualificació inferior a 5 en l'avaluació contínua, les tasques fetes durant les classes (20% ) no són recuperables. El 30% restant es pot recuperar en segona convocatòria mitjançant activitats addicionals que versaran sobre productes diferents als de la primera convocatòria.
B) Per poder fer la mitjana cal obtenir una nota superior a 4 sobre 10 en cadascuna de les parts d'avaluació de la mateixa. Si no es compleix la condició anterior i la qualificació global és igual o superior a 5 punts, en l'acta figurarà 1 qualificació de 4 punts sobre 10.
C) Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior.
D) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.