SRO001 - Direcció Estratègica: Planificació i Formulació Avançada / Strategic Management: Advanced Planning and Formulation

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats.

E1 - Ser capaç de dissenyar plans estratègics per a la internacionalització i innovació de l'empresa.

E2 - Ser capaç de programar reformulacions i canvis d'estratègies en organitzacions amb un enfocament innovador i global.

Resultats d'aprenentatge

Evaluar el impacto de las estrategias de organizaciones competidoras en la industria

Evaluar alternativas estratégicas adecuadas al contexto de la organización

Establecer planes estratégicos a largo plazo

Diseñar procesos de internacionalización, diversificación e integración vertical en la empresa