Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Estructura

Parts que ha de contenir el treball (encara que no necessàriament per aquest ordre, ni necessàriament en epígrafs diferenciats):

1 . Portada:

  • Títol del treball
  • Autor/a
  • Director(e)s del treball
  • Màster en què s'emmarca
  • Curs acadèmic
  • Paraules clau
  • Data de lectura

2. Índex del treball

3. Motivació personal

4. Definició i justificació de l'objecte d'estudi.

5. Breu estat de la qüestió sobre l'objecte d'estudi.

6. Definició dels objectius bàsics de la investigació.

7. Descripció de la metodologia proposada per a la investigació.

8. Justificació del corpus utilitzat i exposició dels resultats de la seua anàlisi.

9. Referències bibliogràfiques de les obres citades en el text. Aquest apartat haurà de ser elaborat seguint les directrius de la Universitat Jaume I a aquest efecte (http://www.uji.és/bin/publ/docs/normes.pdf).

Nota: en l'elaboració del treball es respectaran les normes comunament acceptades per la comunitat acadèmica respecte a la utilització d'idees i paraules d'altres investigadors o estudiosos.

Extensió aproximada:

L'extensió del treball podrà oscil·lar entre un mínim de 20.000 paraules i un màxim de 30.000.

Llengua de redacció:

El treball podrà ser redactat en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (espanyol o català). En cas que es desitge redactar el treball en qualsevol altra llengua d'interès científic, l'alumne ha de consultar-ho prèviament amb qui el tutoritze i amb la direcció del màster.

Format:

1. Tractament de textos en Word o similar a doble cara (sempre que siga possible).

2. Font: Times New Roman, cos 12.

3. Interlineat: Mínim 18.

4. Text justificat.

5. Marges: superior i inferior, 3 cm.; esquerre i dret, 3 cm.

6. Paper DIN A4.

7. Pàgines numerades.

 

Documents que cal presentar:

1. Cal presentar tres exemplars impresos del treball amb el vistiplau del director o els directors del treball i una versió en PDF del TFM.

2. Així mateix, cal adjuntar un breu currículum vitae de l'alumna/e i pujar-lo a l'aula virtual de l'assignatura.

Si, en la defensa del trebal,l l'estudiant desitja utilitzar una presentació en Powerpoint, n'ha de pujar també l'arxiu a l'aula virtual de l'assignatura, amb la finalitat que els membres del tribunal avaluador puguen tenir-lo present durant la defensa.