Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBK005 - Metodologia de la Investigació en Traducció Mèdica i Comunicació Intercultural Mediada en l'Àmbit Sanitari

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Treball individual

50%

Participació activa en las sessions

50%

Criteris de superació

L’avaluació es basa en les activitats de l’aula virtual (Moodle). El professorat dels distints blocs comunicarà a l’estudiantat les activitats que serviran per atorgar-los la qualificació. Aquestes activitats inclouen tant els treballs individuals (fonamentalment elaboració de tasques, que compten conjuntament un 50% de l'avaluació), com participació activa en les sessions (fonamentalment als fòrums, amb un pes del 50% de l'avaluació).

L’estudiantat ha d’obtenir un mínim de 4 (sobre 10) per a cada un dels dos blocs de què consta l'assignatura. Si això es compleix, la nota final serà la mitjana aritmètica de les notes que haja obtingut en cada un dels dos blocs.

L’estudiantat que no arribe a un mínim de 5 en la mitjana dels dos blocs o que obtinga una qualificació menor a 4 en algun d’aquests obtindrà una qualificació de ‘suspés’. L’assignatura es pot recuperar en segona convocatòria lliurant les activitats que hagen rebut una nota inferior a 5 o que no s’hagueren lliurat en la primera convocatòria.

Si l'alumnat no ha participat en els fòrums, per a la segona convocatòria ha de presentar un resum amb aportacions pròpies respecte dels temes tractats en els diferents fòrums dels dos blocs de l'assignatura.

El professorat qualificarà les activitats i el resul de les aportacions als fòrums que es lliuren en la segona convocatòria i s’introduirà la nova nota en les actes. Per superar l’assignatura cal que aquesta nota siga superior a 5 i que la nota de cadascun dels blocs siga superior a 4.

L’estudiantat que no presente les tasques obligatòries tindrà la consideració de ‘no presentat’.