SBK003 - Aplicacions i Eines per a la Investigació en Traducció i Interpretació

Semestre 1

Temari

Temari

1. Eines generals per a la recerca (cercadors bibliogràfics, gestors de referències bibliogràfiques,etc. ).

    

2. Corpus electrònics

 

2.1. Definicions bàsiques

 

2.2. Alguns apunts històrics (des de la Lingüística de Corpus als Estudis Traductològics de Corpus)

 

2.3. Descripció de corpus disponibles en l'actualitat: corpus paral·lels i comparables

 

2.4. Mètodes i eines bàsics

 

2.5. Mètodes i eines avançats

 

2.6. Experiències de recerca amb corpus