SBK001 - Metodologia de la Investigació i Elaboració de Tesi en Traducció i Interpretació

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Treball individual

70%

Participació activa en las sessions

30%

Criteris de superació

L'estudiantat ha de lliurar totes les tasques que se li demanen a través de l'aula virtual perquè se’l puga considerar com a presentat. Per a superar l'assignatura, la nota mitjana de la participació i el treball individual ha de ser igual o superior a 5.

 

L’estudiantat que no haja superat l’assignatura en la primera convocatòria (o que no haja lliurat totes les tasques) pot recuperar l’assignatura si presenta el treball individual dins del termini establert per a la segona convocatoria, en les mateixes condicions que en la primera.