SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Exposició oral

50%

El·laboració treball individual

50%

Criteris de superació

La presentació i avaluació del treball fi de màster s'efectuarà d'acord amb la Normativa de desenvolupament del Treball fi de Màster aprovada pel Consell de Govern de la
Universitat i les instruccions que dicte la Comissió Acadèmica del Màster.
La nota mínima de superació de l'assignatura és de 5 punts sobre 10.
És necessari presentar el treball dins del termini i en la forma escaient tant a la Comissió d'Avaluació com presencialment  en acte públic.
A l'alumnat se'ls proporcionarà la informació respecte a les característiques formals que ha de complir el Treball Fi de Màster a través de l'Aula Virtual i de la tutorització.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16