Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

33 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 7,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-GES06 - Capacitats per a organització del treball i gestió de recursos humans. Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.

CE-INS01 - Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes industrials.

CE-INS06 - Coneixements i capacitats per a realitzar la verificació i control d'instal·lacions, processos i productes.

CE-INS07 - Coneixements i capacitats per a realitzar certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.

CG10 - Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG11 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

CG12 - Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer industrial.

CG8 - Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

RA46 Realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

RA45 Realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

RA44 Conocimiento sobre prevención de riesgos.

RA43 Aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial relativa a prevención de riesgos, certificaciones y auditorías.