SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

TEMARI DE TEORÍA

BLOC TEMÀTIC I: LA INTEGRACIÓ I EL MODELAT D’EMPRESA

Tema I.1: Introducció a l'Enginyeria i el Modelat de Sistemes.

Tema I.2: El modelat funcional

Tema I.3: El modelat orientat a objectes

Tema I.4: La integració de sistemes d'empresa

BLOC TEMÀTIC II: EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAT DE PRODUCTE I PROCÉS

Tema II.1: La gestió del cicle de vida del producte (PLM) i el desenvolupament integrat de nous productes.

Tema II.2: El disseny assitit per ordinador (CAD) i la interoperabilitat amb altres aplicacions CAx.

Tema II.3: Metodologies PLM per el desenvolupament integrat de nous productes: El disseny de  toleràncies.

Tema II.4: La definició de processos: la planificació de processos i la programació de màquines CNC assistida per ordinador (CAPP / CAM).

Tema II.5: Metodologies PLM per el desenvolupament integrat de nous productes: l'anàlisi dels modes de fallo i els seus efectes (FMEA).

BLOQUE TEMÁTICO III: ELS SISTEMES DE FABRICACIÓ: EL SEU DISSENY I CONTROL

Tema III.1: El Disseny i el modelat del sistemes de fabricació.

Tema III.2: Els sistemes d’execució de la fabricació (MES): funcions bàsiques i la integració amb altres sistemes de control.

TEMARI DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI

En les 5 sessions de laboratori es realitzaran 3 mòduls pràctics, dedicats a:

1.- El modelat de dades de producte-procés-recursos, utilitzant un software de modelat UML

2.- El modelat, acotat i anàlisi de toleràncies, utilitzant un software CAD/CAT.

3.- La programació assistida CNC, utilitzant el software CAM.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16