SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBD001 - Aspectes Jurídicosocials de la Intervenció i Mediació Familiar

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració tutoritzada de tasques complexes

50%

Examen escrit: prova objectiva V-F

20%

Realització d'activitats prèvies a les classes presencials

15%

Participació en classe

15%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura s'exigeix un 50% del total de la qualificació, i obtindre una qualificació superior al 40% tant en la tasca complexa com en l`examen escrit. 

La presentació per part de l'alumne d'un treball copiat en la seua totalitat o en una part significativa, o elaborat a base de còpies de diferents treballs, implicarà la qualificació de suspens.

B) No presentat: S'entendrà que un alumne no s'ha presentat a la convocatòria quan no s´ha presentat a lèxamen escrit o quan no haja presentat la Tasca Complexa

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16