SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBD001 - Aspectes Jurídicosocials de la Intervenció i Mediació Familiar

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 63
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

CE06 - Discriminar bones pràctiques que ajuden a sistematitzar la seua pràctica professional en un moviment de millora contínua i de col·laboració amb els usuaris i altres professionals.

CG02 - Treballar en equip i fer aportacions significatives en el treball d'equips interdisciplinaris en l'àmbit propi de la intervenció i la mediació familiar.

Resultats d'aprenentatge

Saber dirimir les controvèrsies que se susciten entre les parts en conflicte.

Resoldre eficaçment els problemes legals de la persona discapacitada.

Realitzar eficaçment la mediació amb els coneixements jurídics adquirits.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16