SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRM035 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Dret, Igualtat i Discriminació

Semestre 2

Activitats

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 118
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Conèixer i aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere

CG04 - Conèixer i emprar adequadament recursos en línia per a la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere

E3 - Emprar adequadament bibliografia nacional i estrangera sobre gènere, igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere

Resultats d'aprenentatge

Saber revisar la literatura cientificojurídica sobre igualtat i discriminació

Aplicar la perspectiva de gènere en la recerca dogmaticojurídica

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16