SRM022 - Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació


L'assignatura se supera quan la suma de les puntuacions aconseguides en les proves és de, almenys, 50/100 tenint en compte els criteris següents:

 

Tipus de prova

Caràcter

Mínim

requerid

 

Entrevista de tutorització

Optatiu

   -

 

Observació/ejecució de tasques y pràctiques

Obligatori

 

-

 

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori

 

-