Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Un estudiant es considerarà presentat quan realitze, almenys, 3 lliuraments de pràctiques (de 4 possibles). Per a superar l'assignatura, la nota mitjana dels lliuraments i la nota del treball final hauran de ser superior a 5 punts, així com la nota final de l'assignatura. Aquesta s'obtindrà de la suma ponderada de la nota mitjana dels lliuraments (50%), la nota del treball final (40%) i la valoració del professor de l'assistència i participació en classes (10%). Es podrà aprovar l'assignatura en segona convocatòria, en els mateixos termes abans descrits dins de nous terminis.