SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, l'estudiant haurà d'haver realitzat i entregat tots els treballs assignats i, a més, estos hauran d'estar qualificats com aptes. La nota final s'obtindrà a partir de la mitjana ponderada de la qualificació numèrica (0-10) de cada una dels treballs assignats.  Totes les proves seran recuperables en segona convocatòria.

Un estudiant es considerarà presentat quan almenys present un treball.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16