SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Para superar la asignatura se requiere un mínimo de un 3 sobre 10 en la prueba teórico-práctica.

Se considera presentado al realizar la prueba.

Los criterios de evaluación y superación son los mismos en todas las convocatorias.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16