Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

Un estudiant es considera presentat quan present al mens tres treballs en l'assignatura. L'estudiant ha de lliurar un treball per cada un dels temes del temari (4) de l'assignatura.

Per superar l'assignatura cal contetar tots el questionaris i lliurar tots els treballs i que aquests estiguin qualificats com a mínim com a aptes.

La nota final s'obté com a resultat de calcular la mitjana aritmètica entre les qualificacions numèriques (0-10) obtingudes en cada un dels treballs lliurats.

En segona convocatòria es guardaran aquells treballs que tingui aprovats u podrá entregar els treballs suspesos o no lliurats.