Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

  1. Durant el curs se sol·licitarà a l'alumne la realització d'una sèrie d'exercicis que seran avaluats a Satisfactori o No Satisfactori. També se sol·licitarà la realització d'una primera pràctica que serà avaluada de la mateixa manera a Satisfactori o No Satisfactori. Serà imprescindible per a superar l'assignatura haver entregat els dits exercicis així com la primera pràctica, en els terminis d'entrega establits, i tindre una qualificació de satisfactori en tots. Si algun exercici o la primera pràctica no s'entrega en el termini establit o es qualifica a no satisfactori, s'haurà de recuperar al llarg del curs en els terminis que el professorat establisca.
  2. Complint-se les condicions del punt 1, la nota final es calcularà mediant les notes de la segona i tercera pràctica sempre que ambdós hagen sigut qualificades amb més de 5 punts (sobre 10). Si alguna d'estes pràctiques no s'entrega o rep una nota inferior a 5 punts s'haurà de recuperar al llarg del curs en els terminis que el professorat establisca.
  3. Es considera que l'alumne es presenta a una convocatòria si prèviament ha presentat tots els exercicis i les tres pràctiques.