Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

LLIÇÓ I. L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT> 

1. NATURALESA DE L'IMPOST. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
1.1. Introducció a l'IVA 
1.2. Naturalesa i àmbit d'aplicació. 

2. OPERACIONS INTERIORS 
2.1. Lliurament de béns i prestacions de serveis. 
2.2. Lliurament de béns i prestacions de serveis. Concepte d'empresari o professional 
2.3. Concepte de Lliurament de béns. 
2.4. Concepte de Prestació de serveis. 
2.5. Operacions no subjectes. 

2.6. Subjectes passius en les operacions interiors. 

3. EXEMPCIONS EN LES OPERACIONS INTERIORS 
3.1. Exempcions en operacions interiors 
3.2. Exempcions en les exportacions de béns 
3.3. Operacions assimilades a les exportacions 
3.4. Exempcions relatives a les zones franques, dipòsits francs i altres dipòsits. 

3.5. Règims duaners i fiscals 
3.6. Exempcions en els Lliuraments de Béns destinats a un altre Estat Membre 


4. LLOC DE REALIZACION EN ELS LLIURAMENTS DE BÉNS I PRESTACIONS DE SERVEIS. MERITACIÓ. BASE IMPOSABLE I SUBJECTE PASSIU 
4.1.Lloc de realització dels Lliuraments de Béns. 
4.2.Lloc de realització de les prestacions de Serveis. 
4.3.Meritació en els lliuraments de béns i prestacions de serveis. 
4.4.La base imposable en els lliuraments de béns i prestacions de serveis 
4.5. Modificació de la base imposable 
4.6. Subjecte passiu en els lliuraments de béns i prestacions de serveis 


5. ADQUISICIONS INTRACOMUNITÀRIES DE BÉNS 
5.1. Fet Imposable 
5.2. Operacions no subjectes i exemptes en les adquisicions intracomunitàries de béns. 
5.3. Lloc de realització de les operacions intracomunitàries. 
5.4. Meritació i Base Imposable. 
5.5. Subjecte passiu en les adquisicions intracomunitàries de béns . 
6. IMPORTACIONS DE BÉNS 
6.1.Fet Imposable 
6.2. Exempcions a les importacions de béns. 
6.3. Meritació i Base Imposable. 
6.4. Subjecte passiu en les importacions. 

7: TIPUS DE GRAVAMEN. 
7.1 Tipus impositiu general. 
7.2. Tipus reduïts 


8. REPERCUSSIÓ DE L'IMPOST 

8.1. La repercussió. 

8.2 Requisits temporals. 

8.3. Rectificació de quotes repercutides. 


9. DEDUCCIONS. 
9.1 Naturalesa i requisits. 
9.2.Exclusions i restriccions del dret a deduir. 
9.3. Requisits formals i temporals per aplicar la deducció. 
9.4. Règim deduccions en sectors diferenciats. 

9.5. Regla de la prorrata 

9.6. Deduccions i Regularització de Deduccions per Béns d'Inversió 
9.7. Deduccions anteriors al començament de l'activitat. 

9.8. Rectificació de deduccions. 


10. DEVOLUCIONS 

10.1. Supòsits generals de devolució. 

10.2. Devolucions per fi de cada període de liquidació. 

10.3. Devolucions en les exportacions en règim de viatgers 
10.4. Devolució a persones no establertes al territori d'aplicació de l'impost.. 


11. RÈGIMS ESPECIALS 

11.1. Qüestions generals. Determinació del volum de facturació. 

11.2.Règim simplificat. 

11.3. Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca. 

11.4. Règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció. 

11.5. Règim especial de l'or d'inversió. 

11.6. Règim especial de les agències de viatges. 

11.7. Régímen especial del recàrrec d'equivalència. 

11.8. Règim especial aplicable als serveis prestats per via electrònica. 


12. OBLIGACIONS DELS SUBJECTES PASSIUS 
12.1. Obligacions dels subjectes passius. 
12.2. La gestió de l'impost. LLIÇÓ II. L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

1.FET IMPOSABLE 

1.1. Concepte d'activitat econòmica. 

1.2. Operacions no subjectes. 

2. EXEMPCIONS 3. SUBJECTES PASSIUS 4. QUOTA TRIBUTÀRIA 

4.1. Quota de tarifa. 

4.2. Quota d'activitat. 

4.3. Quota de superfície o valor de l'element tributari superfície. 

4.4. Coeficient de ponderació. 

4.5. Coeficient de situació. 

4.6. Recàrrec provincial. 5. BONIFICACIONS I REDUCCIONS 

5.1. Bonificacions obligatòries. 

5.2. Bonificacions potestatives. 

5.3. Reduccions en la tarifa i instrucció de l'impost. 6. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ 

7. GESTIÓ DE L'IMPOST LLIÇÓ III. L'IMPOST SOBRE OPERACIONS SOCIETÀRIES 

1. INTRODUCCIÓ. 

2. FET IMPOSABLE. 

3. SUBJECTE PASSIU. 

4. BASE IMPOSABLE. 

5. QUOTA TRIBUTÀRIA. 

6. MERITACIÓ. 

7. EXEMPCIONS.