Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1. LA COMPTABILITAT COM A DEURE FORMAL TRIBUTARI.> 

1.1. Obligació tributària i deure formal. 

1.2. Deures formals més rellevants. 

1.2. Deures comptables i infraccions tributàries. 

1.3. Deures comptables específics en els diferents impostos. 


TEMA 2. IMPOST DE SOCIETATS. RÈGIM GENERAL (I) 

2.1. Fonts normatives. 

2.2. Naturalesa, caràcters i àmbit d'aplicació. 

2.3. Fet imposable i exempcions: 

2.3.1 Exempcions totals i parcials. 

2.3.2. Període impositiu i meritació. 

2.3.3. Imputació temporal de renda. 

2.4. Subjectes passius: residència i domicili. 


TEMA 3. IMPOST DE SOCIETATS. RÈGIM GENERAL (II) 

3.1 Base imposable: concepte i relació amb resultat comptable. 

3.1.1 Ingressos computables. 

3.1.2. Despeses deduïbles i no deduïbles. 

3.1.3. Anàlisi dels ajustos fiscals. 

a) Amortització. 

b) Arrendament financer. 

c) Pèrdues per deterioració. 

d) Provisions. 

i) Regles de valoració d'elements patrimonials. 

f) Operacions vinculades. 

g) La compensació de bases imposables negatives i altres ajustos fiscals. 

3.2. Deute tributari 

3.2.1 Tipus de gravamen i quota íntegra. 

3.2.2. Deduccions per doble imposició. 

3.2.3. Bonificacions en la quota: classes. 

3.2.4. Deduccions per a incentius. 

3.3. Gestió de l'impost. 

3.3.1 Declaració -liquidació 

3.3.2 Pagaments anticipats. 

3.3.3. Infraccions i sancions. 

3.4. Règims especials: remissió. 


TEMA 4. ASPECTES GENERALS DE LA COMPTABILITZACIÓ DE L'IMPOST SOBRE EL BENEFICI 

4.1 Normativa comptable reguladora 

4.2 Resultat comptable i base imposable: els ajustos fiscals 

4.3 Mètodes per al càlcul de la despesa per impost, components i comptes a utilitzar 

4.3 L'impost corrent: 

4.4 L'impost diferit: 

4.4.1 Les diferències temporarias: concepte i classes 

4.4.2 Els actius i passius per impost diferit: concepte, reconeixement, valoració i registre comptable 

4.5 Informació continguda en la memòria 

4.6 La comptabilització de l'impost en Pimes i Microempreses 


TEMA 5. ASPECTES ESPECÍFICS DE LA COMPTABILITZACIÓ DE L'IMPOST SOBRE EL BENEFICI 

5.1 Les diferències temporarias 

5.1.1 Diferències en els criteris d'imputació: Les diferències temporals 

5. 1.2 Diferències en els criteris de valoració: 

5.2.1 Els ingressos imputats al patrimoni net 

5.2.2 Les permutes 

5.2.3 Les donacions (perspectiva del donatari) 

5.2. Les diferències permanents: les donacions (perspectiva del donant) 

5.3 Periodificació d'avantatges i ingressos fiscals a distribuir en diversos exercicis 

5.4 Tractament comptable de les actes d'inspecció, interessos, recàrrecs i sancions.